માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી શિષ્યવૃતિ યોજના

  • Posted by
  • Posted in

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી શિષ્યવૃતિ યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી માટે ક્લીક કરો https://scholarships.gujarat.gov.in/

Blog Attachment

Sankalchan Patel University is going to celebrate the “Birthday” of Honorable Prime Minister Shri Narendrabhai Modi by organizing various activities and medical camps.