માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી શિષ્યવૃતિ યોજના

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી શિષ્યવૃતિ યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી માટે ક્લીક કરો https://scholarships.gujarat.gov.in/