સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન નૂતન મેડિકલ કોલેજ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર દ્વારા માં અંબે ના પાવનધામ એવા અંબાજી ના દ્વારે જતા પદયાત્રીઓ ની સેવા અર્થે મેડિકલ સારવાર તથા સેવા કેમ્પ

 • 2
  5
  1
 • 3
  4
  6
 • 7
  8
  9
 • 10
Blog Attachment

Sankalchan Patel University is going to celebrate the “Birthday” of Honorable Prime Minister Shri Narendrabhai Modi by organizing various activities and medical camps.